Statut PFP

Preambuła

Powołuje się Polską Federację Psychoterapii, zwaną dalej Federacją. Polska Federacja Psychoterapii jest organizacją zawodową zrzeszającą psychoterapeutów różnych modalności, której celem jest dbałość o zachowanie standardów psychoterapii i etykę zawodową psychoterapeutów oraz o zgodność tych standardów z wymaganiami Unii Europejskiej, zrzeszającą zarówno indywidualnych psychoterapeutów różnych kierunków teoretycznych jak i organizacje psychoterapeutyczne, w oparciu o Strasburską Deklarację Psychoterapii z 1990 roku stanowiącą, że:
"1. Psychoterapia jest niezależną dyscypliną naukową praktykowaną jako niezależny, wolny zawód.
2. Szkolenie w psychoterapii przebiega na zaawansowanym, kwalifikowanym poziomie naukowym.
3. Gwarantuje się i zabezpiecza różnorodność podejść psychoterapeutycznych.
4. Pełne szkolenie psychoterapeutyczne obejmuje teorię, self-experience oraz praktykę pod superwizją. Nabywana jest odpowiednia wiedza o różnorodnych metodach psychoterapeutycznych.
5. Do szkolenia w psychoterapii droga wiedzie poprzez rozmaite wykształcenie początkowe, w szczególności poprzez nauki humanistyczne i społeczne.”
oraz o Ustawę Parlamentu Europejskiego (361 st. Federal Act of June 7, 1990 on the Exercise of Psychotherapy) z dnia 11.02.2004 r. o harmonizacji zawodu psychoterapeuty w Unii Europejskiej. Polska Federacja Psychoterapii w swojej działalności opiera się na definicji zdrowia Światowej Organizacji Zdrowia.

Art. 1
Nazwa i znak
§ 1.
Stowarzyszenie nosi nazwę: Polska Federacja Psychoterapii.

§ 2.
Nazwa i logo Federacji są prawnie zastrzeżone.

Art. 2
Teren działania i siedziba
Terenem działalności Polskiej Federacji Psychoterapii jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz miasto Kraków.

Art. 3
Sekcje merytoryczne
Polska Federacja Psychoterapii może powoływać sekcje merytoryczne, na zasadach określonych w Statucie. Sekcje merytoryczne nie mogą uzyskiwać osobowości prawnej.

Art. 4
Polska Federacja Psychoterapii może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o podobnym charakterze, a w szczególności Europejskiego Towarzystwa Psychoterapii.

Art. 5

§ 1.
Polska Federacja Psychoterapii opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, a do prowadzenia swych prac może zatrudniać pracowników.

§ 2.
Federacja może prowadzić działalność gospodarczą.

Art. 6
Cele Polskiej Federacji Psychoterapii

Cele Polskiej Federacji Psychoterapii są następujące:
1. promocja psychoterapii dla dobra publicznego,
2. promocja wysokich standardów uprawiania psychoterapii, szkoleń w zakresie psychoterapii i etyki zawodowej,
3. upowszechnianie i uregulowanie standardów wykonywania psychoterapii i szkolenia psychoterapeutów, zgodnie ze standardami Europejskiego Towarzystwa Psychoterapii i Ustawy Parlamentu Europejskiego z dnia 11 lutego 2004 roku o harmonizacji zawodu psychoterapeuty w Unii Europejskiej,
4. upowszechnianie w Polsce Europejskiego Certyfikatu Psychoterapii, jako dokumentu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w kraju i umożliwiający praktykowanie psychoterapii w Unii Europejskiej,
5. wspieranie:
- współdziałania i wymiany zawodowej pomiędzy psychoterapeutami i organizacjami psychoterapeutycznymi,
- kontaktu z pokrewnymi profesjami,
- badań naukowych właściwych dla psychoterapii.

Art. 7
Środki i sposoby realizacji celów statutowych
Polska Federacja Psychoterapii realizuje swoje cele poprzez:
1. wypracowanie i promowanie standardów szkolenia psychoterapeutów w oparciu o wyniki badań naukowych oraz merytoryczne standardy European Association for Psychotherapy,
2. wspieranie rozwoju zawodowego i integracji środowiska psychoterapeutów,
3. organizowanie wymiany zawodowej pomiędzy psychoterapeutami w formie konferencji, zjazdów, seminariów i dyskusji,
4. współpracę z władzami państwowymi, samorządowymi i ustawodawczymi, organizacjami politycznymi, uczelniami oraz poprzez prezentowanie inicjatyw ustawodawczych dotyczących zawodu psychoterapeuty.
5. działalność wydawniczą i popularyzatorską.
6. inspirowanie i promowanie badań na temat psychoterapii.
7. nadawanie certyfikatów i akredytacji PFP.
8. współpracę z organizacjami o podobnym charakterze w kraju i za granicą.
9. organizowanie imprez o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym.
10. budowanie kontaktów międzyludzkich opartych na przyjaźni i solidarności oraz krzewienie form koleżeńskiego współżycia i kontaktów towarzyskich.
11. stworzenie przestrzeni do realizacji zainteresowań, pomysłów i projektów członków.
12. wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami Federacji.
13. prowadzenie badań naukowych w dziedzinie psychoterapii
14. fundowanie nagród dla członków za wybitne osiągnięcia naukowe
15. ułatwianie dostępu do psychoterapii m.in. poprzez publiczne udostępnianie informacji o praktyce psychoterapeutycznej profesjonalistów zrzeszonych w Federacji.

Art. 8
Członkostwo

§ 1.
Członkowie Stowarzyszenia mogą mieć status członka:
1. zwyczajnego,
2. nadzwyczajnego,
3. wspierającego,
4. honorowego.
§ 2.
Członkiem zwyczajnym może zostać osoba, legitymująca się dyplomem magistra lub dyplomem ukończenia studiów medycznych, wyszkolona w metodzie psychoterapii opartej na badaniach naukowych lub praktyce klinicznej, mająca co najmniej 4 lata praktyki w zawodzie psychoterapeuty, rekomendowana przez dwóch członków zwyczajnych.
§ 3.
Członkiem nadzwyczajnym może zostać osoba z wyższym wykształceniem, zainteresowana celami Federacji a także studenci kierunków wymienionych w § 2, pragnący kształcić się w psychoterapii. Posiada wszystkie prawa z wyjątkiem prawa wyborczego i prawa głosowania na Walnym Zgromadzeniu.
§ 4.
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna deklarująca finansowe wsparcie dla celów Federacji. Tytuł ten przyznawany przez Zarząd, osobom fizycznym lub prawnym, które finansowo wspierają działalność Federacji. Członek wspierający finansowo nie będący osobą fizyczną działa za pośrednictwem przedstawiciela.
2. Członkiem wspierającym może być także organizacja posiadająca osobowość prawną prowadząca psychoterapię lub psychoterapię i szkolenie w psychoterapii, merytorycznie wspierającą cele Federacji. Tytuł ten jest przyznawany przez Zarząd na podstawie pisemnego wniosku organizacji popartego pisemną rekomendacją dwóch członków zwyczajnych Federacji oraz odpowiednich dokumentów takich jak: statut, kodeks etyki, struktura organizacyjna. Członek wspierający merytorycznie działa poprzez reprezentanta delegowanego przez organizację.
3. Reprezentanci delegowani przez członków wspierających merytorycznie zgrupowani są w Izbie Reprezentantów.
4. Członkowie wspierający nie mają prawa głosowania i praw wyborczych, za wyjątkiem Izby Reprezentantów, która wybiera spośród swego grona dwóch członków do Zarządu.
5. Izba Reprezentantów jest ciałem doradczym dla Zarządu w następujących sprawach:
a. standardów uprawiania zawodu psychoterapeuty,
b. interesów organizacji psychoterapeutycznych,
c. interesów i poglądów instytucji prowadzących psychoterapię lub/i szkolenie w dziedzinie psychoterapii,
d. prac nad Ustawą o Zawodzie Psychoterapeuty i Samorządzie Zawodowym Psychoterapeutów,
e. kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz innymi ubezpieczycielami,
f. szkoleń certyfikacyjnych,
g. certyfikatu europejskiego.
§ 5.
1. Członkiem honorowym może zostać osoba szczególnie zasłużona dla polskiej psychoterapii.
2. Członkostwo honorowe przyznaje Zarząd na podstawie opinii Komisji Członkowskiej.
3. Członkowi honorowemu nie przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia, nie ma też obowiązku opłacania składek.
4. Członkostwo honorowe może zostać nadane obywatelowi innego państwa w uznaniu jego osiągnięć w dziedzinie psychoterapii lub zasług dla polskiej psychoterapii.
§ 6.
Członków Stowarzyszenia przyjmuje Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.

Art. 9
Prawa i obowiązki członków

§ 1.
Członkowie Stowarzyszenia obowiązani są do:
a. udziału w realizacji celów Stowarzyszenia,
b. przestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz,
c. przestrzegania zasad Kodeksu Etycznego Federacji,
d. systematycznego opłacania składek i innych opłat.

§ 2.
Członkowie Federacji mają prawo do:
a. uczestniczenia w działalności statutowej Federacji,
b. zgłaszania swoich postulatów na Walnym Zgromadzeniu,
c. głosowania na Walnym Zgromadzeniu,
d. wybierania i bycia wybieranym do władz Federacji,
e. wchodzenia w skład komisji powoływanych przez Zarząd,
f. do informacji o aktualnej działalności Federacji,
g. pierwszeństwa udziału w imprezach organizowanych przez Federacje,
h. zniżek w opłatach za udział w konferencjach organizowanych przez Federację.

Art. 10
Ograniczenie praw członkowskich i utrata członkostwa

§ 1.
Członkowie nie wywiązujący się ze zobowiązań określonych w Art. 9 § 1 niniejszego statutu mogą podlegać częściowemu lub pełnemu zawieszeniu praw członkowskich przez Zarząd

§ 2.
Utrata członkostwa może nastąpić na skutek:
1. oświadczenia członka o wystąpieniu ze Stowarzyszenia złożonego Zarządowi na piśmie,
2. naruszenia etyki lub działania na szkodę Federacji stwierdzonych przez Sąd Koleżeński.
3. uchwały Zarządu:
- o wykreśleniu z powodu uchylania się od obowiązków członkowskich,
- że informacje na temat kwalifikacji podane w deklaracji członkowskiej były nieprawdziwe, a prawdziwe wykluczałyby członkostwo,
- że członek utracił kwalifikacje niezbędne do posiadania członkostwa,
4. śmierci członka,
5. uchwały Zarządu dotyczącej członka wspierającego, który zaprzestał wspierania celów Federacji lub przypadku uznania przez Zarząd, że członek wspierający działa niezgodnie z celem Federacji.

Art.11
Władze Federacji

§ 1.
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zgromadzenie,
2. Zarząd,
3. Komisja rewizyjna,
4. Sąd Koleżeński.

§ 2.
1. Walne Zgromadzenie członków jest najwyższą władzą Federacji.
2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
a. wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
b. przyjmowanie sprawozdań Zarządu,
c. ustalanie kierunków polityki Federacji,
d. podejmowanie decyzji w sprawach przewidzianych Statutem.
3. Głosowanie odbywa się jawnie, chyba, że walne zgromadzenie uchwali glosowanie tajne. Głosowanie w sprawach personalnych jest tajne.
4. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą członkowie zwyczajni oraz zaproszenia goście.
5. Uprawnieni członkowie nieobecni na Zgromadzeniu mogą głosować poprzez swojego przedstawiciela, pisemnie upoważnionego. Przedstawicielem może być inny członek Federacji oprócz członka wspierającego. Upoważnienie musi być złożone na ręce Sekretarza przed rozpoczęciem obrad. Dopuszcza się elektroniczną formę głosowania.
6. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd. Informacja o terminie i miejscu musi być rozesłana do członków nie później niż 3 tygodnie przed jego terminem
7. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób upoważnionych do wzięcia w nim udziału, jeżeli statut nie stanowi inaczej. W razie braku wymaganego quorum Walne Zgromadzenie obraduje w drugim terminie bez względu na ilość obecnych.

§ 3.
1. Zarząd Federacji wybierany jest przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.
2. Zarząd konstytuuje się wybierając na poszczególne funkcje osoby ze swego grona.
3 a. Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika, jednego do czterech Członków Zarządu oraz poczynając od drugiej kadencji - dwóch członków wybranych przez Izbę Reprezentantów.
3 b. Prezes, Wiceprezes, Sekretarz i Skarbnik nie mogą być wybierani spośród członków Reprezentantów.
4. Zarząd wybiera ze swego grona Prezydium, w skład którego wchodzą: Prezes, Wiceprezes i Sekretarz.
5. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.
6. Jeżeli w trakcie kadencji nastąpi zakończenie członkostwa Prezesa, to jego obowiązki przejmuje Wiceprezes, zgodnie z uchwałą Zarządu.
7. Jeżeli w trakcie kadencji nastąpi rezygnacja z funkcji lub ustanie członkostwa w Federacji któregoś z członków Zarządu, na jego miejsce Zarząd powołuje zastępcę działającego do najbliższego Walnego Zgromadzenia..
8 a. Podejmowanie decyzji Zarządu odbywa się zwykłą większością głosów w obecności quorum, wynoszącego połowę liczebności powiększonej o jedną osobę, z wyjątkiem spraw, w których Statut stanowi inaczej. Dopuszcza się elektroniczną formę głosowania.
8 b. Posiedzenia Zarządu są zwoływane przez Prezydium w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku
9. Zarząd mianuje Komisje, grupy robocze i inne zespoły według potrzeb Federacji. Członkowie Zarządu mają prawo uczestniczyć we wszystkich posiedzeniach Komisji.
10. Zarząd może powołać jako ciało opiniujące, Radę Senatorów, składającą się psychoterapeutów o uznanym powszechnie dorobku zawodowym i cieszących się zaufaniem społecznym
11. Wszystkie komisje otrzymają swoje zadania na piśmie z rąk Zarządu i podlegają Zarządowi.
12. Zarząd reprezentuję Federację na zewnątrz, a także w stosunkach między Federacją a jej członkami.
13. Do kompetencji Zarządu należy ponadto:
a) kierowanie bieżącą pracą Federacji,
b) realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia,
c) zarządzanie majątkiem Federacji,
d) planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
e) przyjmowanie w poczet członków, zawieszanie w prawach członkowskich i skreślanie z listy członków Federacji,
f) prowadzenie strony internetowej Federacji i wyznaczanie osób do tego upoważnionych,
g) wnioskowanie o nadanie odznak i przyznawanie nagród.

§ 4.
Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu.

§ 5.
Do reprezentowania Federacji oraz zaciągania zobowiązań konieczne jest działanie Prezesa i innego członka Zarządu.

§ 6.
Zarząd przedstawia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie o stanie finansów podpisane przez Skarbnika.

§ 7.
Zarząd może utworzyć biuro, którego pracą kieruje Sekretarz zgodnie z wytycznymi Zarządu.

§ 8.
1. Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.
2. Komisja rewizyjna składa się z 3-5 osób, które spośród siebie wybierają przewodniczącego.
3. Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest kontrola działalności Stowarzyszenia.
4. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej trzech członków.
5. Uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej następuje przez Walne Zgromadzenie

§ 9.
1. Sąd Koleżeński składa się z trzech członków zwyczajnych wybranych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, którzy spośród siebie wybierają przewodniczącego. W przypadku rezygnacji z funkcji lub ustania członkostwa w Federacji, uzupełnienie składu Sądu Koleżeńskiego następuje drogą kooptacji.
2. Sąd Koleżeński orzeka o zgodności postępowania członków z zasadami Kodeksu Etyki i celami Stowarzyszenia.
3. Sąd Koleżeński rozstrzyga konflikty między członkami.
4. Sąd Koleżeński może wnioskować do Zarządu o wykluczeniu członka ze Stowarzyszenia.
5. Regulamin działania Sądu Koleżeńskiego uchwalany jest przez Zarząd.
6. Sąd Koleżeński działa w składzie trzech członków.
7. Sąd koleżeński w razie potrzeby konsultuje się z Komisją Prawną, z zachowaniem tajemnicy prowadzonego postępowania.
8. Jeżeli członek Sądu Koleżeńskiego pozostaje ze stroną postępowania w relacji upośledzającej jego bezstronność, jednorazowo członka Sądu może dokooptować Zarząd.
Art. 12
Sekcje merytoryczne

§ 1.
Na wniosek, co najmniej piętnastu członków zwyczajnych reprezentujących jeden kierunek psychoterapii, Zarząd może podjąć uchwałę o utworzeniu Sekcji Merytorycznej.

§ 2.
Członkowie Sekcji wyłaniają przewodniczącego oraz jego zastępcę.

§ 3.
W pozostałych kwestiach obowiązują ustalenia Statutu Federacji.

Art. 13
Majątek Federacji

§ 1.
Majątek Federacji powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności gospodarczej, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej.

§ 2.
Wysokość składek członkowskich uchwala Walne Zgromadzenie

§ 3.
Stowarzyszenie, z zachowaniem obowiązujących przepisów, może przyjmować darowizny, spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej.

§ 4.
Federacja może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Art.14
Zmiany Statutu Federacji
Zmiany statutu wnioskowane są przez Zarząd lub w oparciu o pisemny wniosek 15 Członków, na podstawie prac Komisji Statutowej i uchwalane przez Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów. Dopuszcza się elektroniczną formę głosowania.

Art. 15
Rozwiązanie Federacji

§ 1.
Uchwałę o rozwiązaniu Federacji podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów, wyznaczając 1- 3 likwidatorów, przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu.

§ 2.
Majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia przekazywany jest na cele zgodne z celami statutowymi, wskazane w Uchwale o rozwiązaniu.

Art. 16
Przepisy przejściowe
Pierwsze Walne Zgromadzenie musi się odbyć nie później niż w ciągu 3 miesięcy po zarejestrowaniu Federacji w Sądzie.

Znajdź nas na
Facebooku

Nowości

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY
Zarząd PFP informuje, że został wyznaczony termin jesiennej sesji certyfikacyjnej. Zgłoszenia prosimy przesyłać do 6 października 2019 r.