List założycieli PFP

List założycieli PFP

Kraków, 18 stycznia 2005r.

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy Psychoterapeuci,

Powstała Polska Federacja Psychoterapii, przy znakomitym wsparciu i współpracy Sekretarza Generalnego Europejskiego Towarzystwa Psychoterapii (EAP) i Prezydenta World Council for Psychotherapy, prof. Alfreda Pritza. EAP decyzją Parlamentu Europejskiego zostało uznane za organizację reprezentującą psychoterapeutów w Europie. Dzięki staraniom EAP w wielu krajach Unii postępują prace legislacyjne dotyczące wykonywania zawodu psychoterapeuty i uzyskiwania Europejskiego Certyfikatu Psychoterapii.
Powołanie Polskiej Federacji Psychoterapii ma na celu zadbanie o interesy środowiska psychoterapeutów w Polsce.

Pragniemy by była to organizacja, w której każdy psychoterapeuta i każdy ośrodek psychoterapeutyczny znajdzie swoje miejsce.

Zapraszamy Was do współpracy w ramach Polskiej Federacji Psychoterapii. PFP powstała jako organizacja mająca na celu reprezentowanie psychoterapeutów wobec władz i organizacji w Polsce oraz na forum międzynarodowym. Działając w oparciu o Deklarację Strasburską PFP uznaje zawód psychoterapeuty jako autonomiczny oraz jest otwarta dla psychoterapeutów i instytucji reprezentujących wszystkie szkoły psychoterapii uznane przez WHO.
Aktualnie do najistotniejszych celów, jakie stawia przed sobą Federacja należą:

 • Powstanie ustawy o zawodzie psychoterapeuty w Polsce spójnej z regulacjami europejskimi.
 • Uruchomienie procedury umożliwiającej polskim psychoterapeutom uzyskiwanie Europejskiego Certyfikatu Psychoterapeuty (ECP) wydawanego prze Europejskie Towarzystwo Psychoterapii (EAP).
 • Przywrócenie możliwości podpisywania kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia wszystkim wykwalifikowanym psychoterapeutom.
 • Zablokowanie wprowadzenia w życie niekorzystnych dla psychoterapeutów projektów ustaw.
 • Powołanie Izby Reprezentantów, ciała złożonego z delegatów ośrodków i organizacji zrzeszających psychoterapeutów (na I Kongresie).


Podobnie jak większość kolegów z „branży” niechętnie podejmujemy działania o charakterze politycznym jednak to, co się dzieje w naszym kraju w sprawie psychoterapii zaniepokoiło nas tak bardzo, że zdecydowaliśmy się rozpocząć proces tworzenia realnej siły reprezentującej psychoterapeutów wobec władz i organizacji w Polsce oraz na arenie międzynarodowej.
Dotychczasowy brak silnej reprezentacji psychoterapeutów doprowadził do sytuacji, w której:

 • Istnieją projekty uregulowań prawnych pozbawiające wielu psychoterapeutów możliwości uprawiania zawodu.
 • Brak jest ustawy o zawodzie psychoterapeuty uwzględniającej jego autonomię, specyfikę oraz określającej standard szkolenia psychoterapeutów.
 • Szerokie środowisko psychoterapeutów jest pomijane i nie dopuszczane do konsultacji aktów prawnych bezpośrednio dotyczących psychoterapii.
 • Narodowy Fundusz Zdrowia odmawia podpisywania kontraktów z psychoterapeutami posiadającymi kwalifikację potwierdzone przez organizacje inne niż Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.
 • Jesteśmy świadkami szumu medialnego dezinformującego opinię publiczną w dziedzinie psychoterapii.
 • Uzyskanie Europejskiego Certyfikatu Psychoterapeuty (ECP) jest praktycznie niemożliwe.
 • Na arenie międzynarodowej jako środowisko nie istniejemy.


Zaistniały stan rzeczy zmobilizował nas do aktywności i udało nam się doprowadzić do:

1. Owocnej współpracy z Ministrem Zdrowia, który:

 • wycofał projekt niekorzystnych dla psychoterapeutów zapisów w Rozporządzeniu wykonawczym do Ustawy o Zawodach Medycznych
 • przedłożył wprowadzenie korzystnych dla psychoterapeutów zapisów w Projekcie Ustawy o Zawodzie Psychologa i Samorządzie Zawodowym Psychologów
 • zadeklarował gotowość opracowania w porozumieniu ze środowiskiem psychoterapeutów projektu regulacji prawnych określających standard: programu szkolenia, certyfikowania i uprawiania zawodu psychoterapeuty, będący w zgodzie z wytycznymi WHO oraz regulacjami przyjętymi w Unii Europejskiej.

2. Nawiązania współpracy z Europejskim Towarzystwem Psychoterapii (EAP), które zadeklarowało poparcie dla celów PFP i gotowość dalszej ścisłej współpracy dzięki, której uzyskiwanie przez polskich psychoterapeutów Europejskiego Certyfikatu Psychoterapeuty (ECP) stanie się realną praktyką.

3. Działania Federacji wspiera Sekretarz Generalny EAP, Prezydent World Council for Psychotherapy, prof. Alfred Pritz. EAP zostało przez Parlament Europejski uznane za organizację reprezentującą psychoterapeutów.

Dalsza działalność Federacji jest zależna od aktywności szerokiego środowiska psychoterapeutów.
Zapraszamy wszystkich chętnych do aktywnego włączenia się w pracę na rzecz realizacji celów Federacji i organizacji Kongresu.

W imieniu założycieli Polskiej Federacji Psychoterapii:
Katarzyna Węglorz –Makuch Przewodnicząca Komitetu Założycielskiego
oraz
Milena Karlińska
Beata Leśniak
Andrzej Nehrebecki
Zofia Pierzchała
Tomasz Rebeta
Maria Wilamowska
Magdalena Zaleska-Stolzman

Znajdź nas na
Facebooku

Nowości

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY
Zarząd PFP informuje, że został wyznaczony termin jesiennej sesji certyfikacyjnej. Zgłoszenia prosimy przesyłać do 6 października 2019 r.