Członkostwo organizacji

Organizacje takie jak stowarzyszenia, instytuty, ośrodki i gabinety psychoterapii zapraszamy do przystąpienia do Polskiej Federacji Psychoterapii jako członek wspierający organizacyjny.

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna deklarująca finansowe wsparcie dla celów Federacji. Tytuł ten przyznawany przez Zarząd osobom fizycznym lub prawnym, które finansowo wspierają działalność Federacji. Członek wspierający finansowo nie będący osobą fizyczną działa za pośrednictwem przedstawiciela.
Członkiem wspierającym może być także organizacja prowadząca psychoterapię lub psychoterapię i szkolenie w psychoterapii, merytorycznie wspierającą cele Federacji. Tytuł ten jest przyznawany przez Zarząd na podstawie pisemnego wniosku organizacji oraz odpowiednich dokumentów takich jak: statut, kodeks etyki, struktura organizacyjna. Członek wspierający merytorycznie działa poprzez reprezentanta delegowanego przez organizację.

Procedura przyjęcia

Aby ubiegać się o status członka organizacyjnego PFP należy przesłać niżej opisany pakiet dokumentów na adres Sekretariatu PFP: ul. Pod Skałą 9, 30-237 Kraków

Prosimy wypełnić i podpisać następujące dokumenty:

• Deklaracja członkowska Polskiej Federacji Psychoterapii dla organizacji
• Delegacja dla przedstawiciela organizacji
• Oświadczenie organizacji o modalności - wzór
• Deklaracja Strasburska Psychoterapii
• The Strasbourg Declaration of Psychotherapy

Prosimy także o przesłanie kserokopii:

• dokumentu określającego status prawny organizacji (wpis do KRS, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub inne)
• statutu organizacji (jeśli go posiada)
• kodeksu etycznego organizacji (jeśli go posiada)

 

Opłaty

Opłata zależna jest od ilości członków organizacji. Pod pojęciem członka rozumie się członka (dla stowarzyszeń, poradni i ośrodków) bądź też osobę pozostającą w szkoleniu (w przypadku placówek szkolących i dydaktycznych).

Opłata wynosi 5 zł od jednego członka, jednak nie mniej niż 100 zł i nie więcej niż 500 zł rocznie.


Płatności prosimy dokonywać na rachunek PFP:
nr konta:
92 1140 2004 0000 3102 7573 0470

tytułem: składka członkowska organizacyjna za 20..... rok.

Znajdź nas na
Facebooku

Nowości

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY
Zarząd PFP informuje, że został wyznaczony termin jesiennej sesji certyfikacyjnej. Zgłoszenia prosimy przesyłać do 6 października 2019 r.